ජාත්‍යන්තර වමත් කරුවන්ගේ දිනය (13-Aug)

1992 අගෝස්තු මස 13 වන දින වමත් කරුවන්ගේ සංගමය විසින් සෑම වසරකම අගෝස්තු 13 දින ජාත්‍යන්තර වමත් කරුවන්ගේ දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මෙහි අරමුණ ලෙස ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ වමත් කරුවන් මුහුන දෙන වාසි හා අවාසි පිලිබදව සමජය දනුවත් කිරීමයි. අද වන විට මෙම දිනය ලෝකය පුරා සමරන දිනයක් බවට පත්ව ඇත. බ්‍රිතාන්‍ය තුල පමනක් විවිධ වර්ගයේ වැඩසටහන් 20 පමණ වාර්ශිකව සංවිධානය වන බව වර්ථා වෙයි. මේ අතරට වමත් හා දකුණත් කරුවන් අතර තරඟ, වමත් කරුවන්ගේ තේ සාද හා වමත් කරුවන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය පිලිබිඹු කරන විවිධ ක්‍රියාකරකම් වෙයි.
මෙහි තවත් අරමුණක් වී අත්තේ එදිනෙදා ජීවිතයෙදී වමත් කරුවන් මුහුන දෙන ගැටලු හා ඒවාට විසදුම් ලෙස ලෝකයට ඉදිරිපත් කල හැකි විසදුම් ගැන දැනුවත් කිරිමත්ය.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *